મંગળવાર, 1 જાન્યુઆરી, 2013

બાળ આરોગ્યને લગતી સમસ્યાઓબાળ આરોગ્યને લગતી સમસ્યાઓ

બાળકની સામાન્ય સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ નીચે મુજબ છે:
જન્મ સમયે ઓછું વજન

ચેપી રોગો

બાળ સ્વાસ્થ્ય સંભાળ

ગર્ભની કાળજી

નવજાત કમળો

નવજાત શિશુઓની સંભાળ

શિશુઓની, પગલી માંડવાની ઉંમરના બાળક અને શાળા જતા પહેલાના બાળકોની સંભાળ

બાળકની વૃદ્ધિ

વિકાસનો ઢાંચો

બાળકનો વિકાસ