મંગળવાર, 1 જાન્યુઆરી, 2013

વૈકલ્પિક ઔષધો

વૈકલ્પિક ઔષધો

આયુર્વેદ - નિદાન

આયુર્વેદ - નિદાન
આયુર્વેદાનુસાર નિદાન એટલે રોગ/બિમારીના મૂળ કારણને શોધીને કાઢવું. એ જરુરી નથી કે રોગના મૂળ કારણો હમેશા શરીરમાં હોવા જેઇએ.