મંગળવાર, 1 જાન્યુઆરી, 2013

કૌંટુબિંક સ્વાસ્થય

કૌંટુબિંક સ્વાસ્થય

નિરાશતા એ માણસના હૃદય માટે ખરાબ છે

નિરાશતા
નવા અભ્યાસ પ્રમાણે સ્ત્રીની તુલનામાં નિરાશ માણસ વધારે જોખમમાં હોય છે.