મંગળવાર, 1 જાન્યુઆરી, 2013

સ્વાસ્થયના નિયમો

Health Directory
Reach the best Doctors, Hospitals and Health Care Professionals @ Health Directory

આયુર્વેદ - નિદાન

Ayurveda
આયુર્વેદાનુસાર નિદાન એટલે રોગ/બીમારીના મૂળ કારણને શોધીને કાઢવું. એ જરૂરી નથી કે રોગના મૂળ કારણો હંમેશા શરીરમાં હોવા જોઇએ.