મંગળવાર, 1 જાન્યુઆરી, 2013

આરોગ્ય.કૉમ

આરોગ્ય.કૉમ બદ્દલ માહિતી
આરોગ્ય એટલે સુદૃઢતા હોવી અથવા સરલતા હોવી. સુદૃઢતા, સરલતા છે અથવા નથી તે જાણવા માટે માર્ગદર્શન કરવા એજ આ વેબસાઈટનો પ્રયત્ન છે. આરોગ્ય.કૉમ ભારતની આરોગ્ય વિષયની માહિતી પુરવણારી સૌથી અગ્રેસર વેબસાઈટ માંની એક છે. આરોગ્ય વિષયક માહિતી પુરવણારી સાઈટસ એટલે ડોકટર નહી. પણ આરોગ્ય વિષયી પૂરક માહિતી અને ઉપચારના અલગ અલગ માધ્યમો ઉપલબ્ધ કરી દેણારી પ્રગત યંત્રણા છે. સાઈટના ગુણધર્મ ને લીધે ઈટરનેટ નો વાપર કરનારાઓમાં આરોગ્ય.કૉમ ખુબ લોકપ્રિય છે.
વધુ વાંચો…