બુધવાર, 5 ડિસેમ્બર, 2012

હોસ્પીટલ યાદી

મુખ્ય ડૉકટરશ્રીનું નામ હોસ્પીટલનું સરનામું હોસ્પીટલનો ટેલીફોન નંબર 
ડો.શ્રી એમ.કે.માવાણી સીવિલ હોસ્પીટલ ભરૂચ ૦૨૬૪૨ ૨૪૧૭૫૯
ડો. શ્રી કિરણભાઇ એમ. મનીયાસેવા આશ્રમ હોસ્પીટલ ભરૂચ ૦૨૬૪૨ ૨૪૩૪૯૩ 
ડૉ. શ્રી વિવેક વાઘેલા બરોડા હાર્ટ  હોસ્પીટલ કેપીટલ બીજનેશ સેન્ટર પાંચબત્તી ભરૂચ ૦૨૬૪૨ ૨૬૦૫૧  ૨૬૪૨-૨૬૦૫૨
ડો. શ્રી ફેજલ મીઠવાની ગ્લોબલ હોસ્પીટલ આદર્શ માર્કેટ પાંચબત્તી ભરૂચ૨૬૪૨૨૬૪૮૦૦
ડૉ.શ્રી કેતન દોષી જીવન જયોત હોસ્પીટલ બુધ્ધદેવ માર્કેટ ભરૂચ ૦૨૬૪૨ ૨૫૦૪૫૬
ડૉ.શ્રી દુષ્યંત વરીયા એલ.જી.એમ. જનરલ હોસ્પીટલ ફલશ્રૃતિ નગર ભરૂચ (દિવ્ય જીવન સંગ )૦૨૬૪૨ ૨૫૨૪૮૨
ડૉ.તૃષ્ણાબેન જેસલપુરા ONGC  હેલ્થ સેન્ટર ફલશ્રૃતિ નગર ભરૂચ૦૨૬૪૨ ૨૪૩૬૮૪
ડો.સુકેતુ દવે.પટેલ વેલ્ફેર હોસ્પિટલ ભરૂચ ૨૪૪૮૮૧
ડો.સી.સી.પટેલકરીશમા કોમ્પ્લેક્ષ નન્નુમીયાંનાળા ભરૂચ ૯૮૯૮૦૭૫૩૪૬
ડો.નરેશ ગઢવીસિપાઈવાડ નાકા ભરૂચ -
ડો.શ્રી બલદેવ શર્મા નારાયણ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ૦૨૬૪૨ ૨૯૧૧૭૬
ડો.શ્રી રાજેન્દ્ર .કે.સાલવી ગોવર્ધન રૂણાલય હોસ્પીટલ ભોલાવ, ભરૂચ ૦૨૬૪૨ ૨૪૬૪૬૮
ડો.શ્રી એ..ડી.ઠક્કર નર્મદાનગર હોસ્પીટલ જી.એન.એફ.સી ટાઉનસીપ ૦૨૬૪૨ ૬૬૩૬૩૭
ડો.શ્રી વિનોદ ભાનુ જોષી ભાડભૂત (ખાનગી)૦૨૬૪૭ ૨૭૬૦૩૫
ડો.શ્રી સંજયભ હિરા ચૌધરી અમલેશ્વર ૦૨૬૪૭ ૨૮૬૩૧૮
ડો.શ્રી મોહનલાલ જીવણલાલ પટેલભાડભૂત ૦૨૬૪૭ ૨૭૬૦૫૯
ડો.શ્રી આશીફ અબ્દુલા રસીદ ઉમરજીકેલોદ ૯૬૨૪૭૭૧૮૧૨
ડો.વિપુલ એમ. પરમાર પાલેજ લાલજીન તા,જિ. ભરૂચ ૦૨૬૪૨ ૨૭૭૨૧૧
ડો, તલ્હા ગુલામ ટંકારીયા તા.જિ ભરૂચ ૦૨૬૪૨ ૨૭૭૬૫૬
ડો, રાજેશભાઈ ચૌહાણ પાલેજ લાલજીન તા,જિ. ભરૂચ ૦૨૬૪૨ ૨૭૮૩૬૫
ડો, સાજીદ બંગલાવલા ટંકારીયા તા.જિ ભરૂચ ૯૪૨૭૮૭૮૭૮૬
ડો, શૈલેશભાઈ ગાંધી પાલેજ વલણ ફાટક ૨૬૪૨૨૭૭૪૪૭
શ્રી તેજસભાઇ મહેન્દ્રભાઇ મહેતા PHC  સેન્ટર દહેજ, તા.વાગરા, જી.ભરૂચ ૦૨૬૪૧- ૨૫૬૨૨૩
શ્રી નરેશ હરીસિંહ ગઢવી શ્રેય ક્લીનીક અનામિકા કોમ્પલેક્ષ વાડીયા દહેજ, તા.વાગરા, જી.ભરૂચ૯૯૭૯૮૯૧૨૫૨
શ્રી રાજુ આર.ગોહિલ ઓમપ્રિત ક્લીનીક દહેજ, તા.વાગરા, જી.ભરૂચ૯૭૨૭૭૪૫૭૪૦
શ્રી જ્યોતીન્દ્ર આર.મહેતા મહાકાલી ક્લીનીક દહેજ, તા.વાગરા, જી.ભરૂચ૦૨૬૪૧- ૨૫૬૩૩૪
ડો.શ્રી એ.એ. લોહાણી રેફરલ હોસ્પીટલ.એસ ટી. ડેપો જંબુસર ૦૨૬૪૪ ૨૨૦૦૮
ડો.શ્રી એ.સી ભટ્ટ તુલસી ક્લીનીક કોટબારણા જંબુસર ૦૨૬૪૧ ૨૨૦૩૩૫
ડો.શ્રી રાજેશ જૈન જૈનક્લીનીક કોટબારણા જંબુસર ૦૨૬૪૧ ૨૨૦૨૪૨
ડો.શ્રી મયુર બી.સાહ મયુર ક્લીનીક ઉપલીવાટ જંબુસર ૦૨૬૪૧ ૨૨૧૧૩૮ 
ડો.શ્રી દિનેશ કે પટેલ દિક્ષા ક્લીનીક બરોડા એ.ટી.એમની સામે જંબુસર ૦૨૬૪૧ ૨૨૦૫૩૧
ડો.શ્રી રાકેશ કે. પટેલ અક્ષર ક્લીનીક બરોડા એ.ટી.એમ.ની સામે જંબુસર ૦૨૬૪૧ ૨૨૧૨૯૨
ડો.શ્રી દિપક રાઠોળ શ્રી.જી. ક્લીનીક ઉપલીવાટ જંબુસર ૦૨૬૪૧ ૨૨૦૩૩૭
ડો.શ્રી તુષાર પટેલ જનરલ ક્લીનીક બાયપાસ જંબુસર ૦૨૬૪૧ ૨૨૧૬૭૯
ડો.શ્રી સોનાલી પટેલ આદર્શ હોસ્પીટલ બાયપાસ જંબુસર ૦૨૬૪૧ ૨૨૧૩૯૩
ડો.શ્રી સરફરાજ અલ મેહમુદ હોસ્પીટલ દારુલ ઉલુમન કુરાન મદ્રેશા બાયપાસરોડ જંબુસર ૦૨૬૪૧ ૨૨૧૭૮૬
ડો.શ્રી અશોક પ્રભાત રેફરલ હોસ્પીટલ આમોદ ૦૨૬૪૧ ૨૪૫૦૧૬
ડો.શ્રી ઓમકારનાથ પ્રથામીક હેલ્થ અછોદગામ ૦૨૬૪૧ ૨૩૩૧૯૪
ડો.શ્રી કિજંલ પ્રજાપતી પ્રથામીક હેલ્થ માતરગામ ૯૭૨૭૭૦૨૧૯૭
ડો.શ્રી જાગ્રુતીબેન પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્ર સમની ૯૭૨૭૭૦૨૧૯૮
ડો.શ્રી તુષર પટેલ શાયોના હોસ્પીટલ અને પ્રસુતિગુહ આમોદ ૯૯૧૩૯૧૧૭૯૯
ડો.શ્રી આર.આર.ત્રીપાઠી સી.એ.સે. વાગરા ૦૨૬૪૧ ૨૨૫૨૪૩
ડો.શ્રી નીતીનભાઈ ભગત પ્રા.આ.કેન્દ્ર પખાજણ ૦૨૬૪૧ ૨૨૭૬૯૪
ડો.શ્રી આર.ડી. વસાવા પ્રા.આ.કેન્દ્ર કેશવાણ ૦૨૬૪૧ ૨૩૨૩૨૮
ડો.શ્રી ઈમરાન અલ્લી પ્રા.આ.કેન્દ્ર કાવી જંબુસર રોડ તા,જંબુસર જી ભરૂચ ૦૨૬૪૪ ૨૩૦૨૨૮
ડો.શ્રી. નીતીન હરીવલ્લભ અંજુમન ટ્રસ્ટ હોસ્પીટલ કાવી જી.ભરૂચ ૯૮૭૯૮૫૭૮૬૭
ડો.શ્રી કે.કે.સીંઘ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ગજેરા તા.જંબુસર ૦૨૬૪૪ - ૨૩૩૨૦૧
ડો.શ્રીમતિ તુપ્તિબેન  સાર્વજનિક હોસ્પીટલ , સારોદ , તા.જંબુસર ૦૨૬૪૪ – ૨૩૬૨૨૨
ડો.પંકજકુમાર શંકરભાઇ પટેલ હોમિયોપેથીક દવાખાનું , કારેલી , તા.જંબુસર૯૮૭૯૦૦૧૬૪૩૭
ડો.શ્રી એ.કે.પટેલ પટેલ હોસ્પીટલ સ્ટેશન રોડ અંકલેશ્વર ૦૨૬૪૬ ૨૪૬૫૩૫
ડો.શ્રી એમ.જી.સોની સોની હોસ્પીટલ ચૌટા પો.ચોકી સામે અંક્લેશ્વર ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૨૮૨
ડો.શ્રી એમ.જી.પંચાલ સ્ટેશનરોડ અંક્લેશ્વર ૦૨૬૪૬ ૨૪૬૭૮૩
ડો.શ્રી એન.સી.ચૌહાણ શિવ હોસ્પીટલ અંક્લેશ્વર ૦૨૬૪૬ ૨૪૬૭૬૩
ડો.શ્રી અજય એન.સરવૈયા સ્ટેશન રોડ અંક્લેશ્વર ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૯૮૪ 
ડો.શ્રી એન.જી.સાહ સ્ટેશન રોડ અંક્લેશ્વર ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૧૫૭
ડો.શ્રી નરેશ એમ.સાહ શ્રીજી હોસ્પીટલ સ્ટેશનરોડ અંક્લેશ્વર ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૪૮૮
ડો.શ્રી અશોક થદાણીથદાણી હોસ્પીટલ સર્કલ ત્રણ રસ્તા અંકલેશ્વર ૨૬૪૭ ૨૪૭૯૦૪
ડો.શ્રી નિલેશ દોશી દોશી હોસ્પીટલ સર્કલ ત્રણ રસ્તા સ્ટેશન રોડ અંક્લેશ્વર ૦૨૬૪૬ ૨૪૧૪૪૪
ડો.શ્રી ચીતરંનસિગદવે ઓથપેટીક સ્ટેશનરોડ અંક્લેશ્વર ૦૨૬૪૬ ૨૪૬૫૫૮
ડો.શ્રી ઉમાશંકર પ્રસાદસિગ નગરપાલીકા દવાખાના ક્વાટર્સ ભરૂચીનાકા ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૦૨૦
ડો,શ્રી સુશાંત કઠોરવાલાપ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખરોડ તા.અંકલેશ્વર૦૨૬૪૬ ૨૭૬૨૩૬
ડો,શ્રી સુરેશ કે.ગાંધીપાનોલી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ તા.અંકલેશ્વર૦૨૬૪૬ ૨૪૭૧૭૬
ડો,શ્રી અજીત સુરતીપ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સજોદ તા.અંકલેશ્વર૦૨૬૪૬ ૨૭૬૨૩૬
ડો,શ્રી દિપાલીબેન ગોસાઇપ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર જીતાલી તા.અંકલેશ્વર૦૨૬૪૬ ૨૭૬૨૩૬
ડો.શ્રી સંતોષભાઈ ઝંકારીયા વાલીયા રોડ અંક્લેશ્વર ૦૨૬૪૬ ૨૨૨૨૫૦
ડો.શ્રી મહેશભાઈ સોની જી.આઈ.ડી.સી. અંક્લેશ્વર ૯૮૯૮૦૪૫૭૫૨
ડો.શ્રી નરેન્દ્રકુમાર વાલીયા ચોકડી અંક્લેશ્વર ૯૯૦૯૯૬૬૨૪૧
ડો.શ્રી સુકેતુ પટેલ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, હાંસોટ તા.હાંસોટ જી. ભરૂચ૦૨૬૪૬ ૨૬૨૯૨૬  ૯૭૨૭૭ ૦૨૧૧૯ 
ડો.શ્રી જી.સી.ચૌહાણ પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્ર ઈલાવ, તા.હાંસોટ જી. ભરૂચ              ૦૨૬૪૬ ૨૬૩૪૪૦
ડો.શ્રી. ચીંતન કે પટેલ કુડાદરા પી.એચ.સી, તા. હાંસોટ ૯૭૨૭૭ ૦૨૨૦૮
ડો.શ્રી.ભરતભ ચાંપાનેરીયા કાકાબા હોસ્પીટલ, ઉતરાજ ૦૨૬૪૬ ૨૬૨૦૦૩ 
ડો.શ્રી એલ.બી.ઠાકોર વાલીયા સી.એસ.સી. ૭૫૬૭૮૬૭૨૫૧
ડો.શ્રી ગૌતમ સાવલીયા નેત્રંગ પી.એચ.સી ૯૭૨૭૭૦૨૧૫૮
ડો.શ્રી સંજય દુબે નેત્રગ પી.એચ.સી. ૯૭૨૭૭૦૨૧૫૭
ડો.શ્રી એ.એમ.સીંગ ચાસવડ પી.એચ.સી. ૯૭૨૭૭૦૨૨૧૭
ડો.શ્રી પ્રિયલ ગાંધી ડહેલી પી.એચ.સી. ૯૭૨૭૭૦૨૨૧૮
ડો.શ્રી હીનાબેન વગાસિયા ગુદીયા પી.એચ.સી. ૯૭૨૭૭૦૨૧૯
ડો.શ્રી સ્નેહલ ગાંધી કરા પી.એચ.સી. ૯૭૨૭૭૦૨૧૫૩
ડો.શ્રી બંકીમભાઈ શેઠ સેવારૂરલ ઝઘડીયા જી,ભરૂચ ૦૨૬૪૫ ૨૨૦૦૦૬
ડો.શ્રી અમરસુભાષ પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્ર જેસ હપોર ઝઘડીયા જી.ભરૂચ ૯૭૨૭૭૦૨૨૧૫
ડો.શ્રી સુનીલસીંઘ પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્ર ધારોલી ઝઘડીયા જી.ભરૂચ ૦૨૬૪૫ ૨૨૮૦૯૩
ડો.શ્રી દિનેસ હભાઈ વસાવા પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્ર અવિધા ઝઘડીયા જી.ભરૂચ ૦૨૬૪૫ ૨૪૦૧૧૯
ડો.શ્રી મમતા વર્મા પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્ર ગોવાલી ઝઘડીયા જી.ભરૂચ ૦૨૬૪૫ ૨૨૭૮૩૧
ડો.શ્રી ટી.આર.શેખ રેફરલ હોસ્પીટલ ઝઘડીયા જી,ભરૂચ ૦૨૬૪૫ ૨૨૦૦૭૮
ડો.શ્રી જીતેન્દ્ર વાલ્મીકી પી.એચ.સી. પાથેણા ૦૨૬૪૫ ૨૩૧૨૪૨
ડો.શ્રી આર.સી. મહેતા સી.એચ.સી. ઉમલ્લા રેલ્વેસ્ટેશન પાસ્રે દુવાદપુરા ઉમલ્લા તા,ઝઘડીયા ૦૨૬૪૫ ૨૩૪૩૩૯
ડો.શ્રી જીતેન્દ્ર વાલ્મીકી પી.એચ.સી. ભાલોદ તા,ઝઘડીયા જી.ભરૂચ ૦૨૬૪૫ ૨૪૩૩૭૭