મંગળવાર, 1 જાન્યુઆરી, 2013

પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર

 1. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર - વિકિપીડિયા

  gu.wikipedia.org/wiki/પ્રાથમિક_આરોગ્ય_કેન્દ્ર
  વિકિપીડિયાથી. સીધા આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર દ્વરા ગામ ના તથા આજુબાજુ ના ગામો ને આરોગ્ય નિ સેવા અપવામા આવે છે. "http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=પ્રાથમિક_આરોગ્ય_કેન્દ્ર&oldid=166141"થી લીધેલું ...
 2. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો

  gandhinagardp.gujarat.gov.in/.../prathamik-aarogya-kendra.ht...
  5 ડિસે 2012 – નંબર, તાલુકાનું નામ, પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રનું નામ, ડોકટરનું નામ, ફોન નંબર. ૧, ગાંધીનગર, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, અડાલજ, ડો. મહેશ ગોસ્વામી, ૨૭૧૨૨૬. ૨, ગાંધીનગર, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, ડભોડા, ડો. સુતરીયા, ૨૫૫૯૦૦ ...
 3. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો - અમરેલી જીલ્લા ...

  amrelidp.gujarat.gov.in/.../prathmik-aarogya-kendra-1.htm
  5 ડિસે 2012 – મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્યપ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર. અ.નં. નામ, હોદો, એસ.ટી.ડી.કોડ ફોન નંબર કચેરી/ધર, સરનામું. ૧, ડો.રાજીવકુમાર સિંહા, બ્લોક હેલ્થ ઓફીસર, ૯૪૨૬૪૫૭૪૧૪, બ્લોક હેલ્થ ઓફીસરશ્રીની કચેરી, ...
 4. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો - આણંદ જીલ્લા પંચાયત

  ananddp.gujarat.gov.in/.../prathamik-arogya-kendra-1.htm
  6 ડિસે 2012 – મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્યશાખાપ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો/તબીબી અધિકારીની માહિતી. અ.નં, તાલુકાનું નામ, પ્રા.આ. કેન્દ્રનું નામ, તબીબી અધિકારી શ્રીનું નામ, ફોન ...
 5. ગાંધીનગર જીલ્લા પંચાયત | શાખાઓ | આરોગ્ય ...

  gandhinagardp.gujarat.gov.in/.../prathamik-aarogya-kendra-1....
  5 ડિસે 2012 – નંબર, તાલુકાનું નામ, પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રનું નામ, ડોકટરનું નામ, ફોન નંબર. ૧૬, માણસા, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, વરસોડા, ડો. દિનેશ પટેલ, ૨૮૫૩૫૧. ૧૭, માણસા, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, પુંધરા, ડો. પરેશ ગજજર, ૨૮૫૨૫૬. ૧૮, માણસા ...
 6. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો

  rajkotdp.gujarat.gov.in/Rajkot/.../prathmik-arogya-kendro.htm
  29 નવે 2012 – ક્રમ, તાલુકો, પ્રા.આ.કેન્દ્ર / એલો. ડીસ્પે.નું નામ, તબીબી અધિકારીનું નામ, ફોન નંબર, મોબાઈલ નંબર. ૧, માળીયા, ખાખરેચી, ડો.ભાવિન બી. ભટૃી, ૦૨૮૨૯-૨૮૭૭૩૭, ૯૯૦૯૯૮૮૭૪૯. ૨, માળીયા, વવાણીયા, ડો. જયેશ રામાવત, ૦૨૮૨૯-૨૮૪૭૪૫, ૯૯૦૯૯૮૮૭૦૮ ...
 7. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર - મુખપૃષ્ઠ

  porbandardp.gujarat.gov.in/Porbander/.../prathmik-arogya.ht...
  30 નવે 2012 – અં. નં. તાલુકાનું નામ, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું નામ, અઘિકારીઓનું નામ, સરનામુ, ફોન નંબર, ફેકસ નંબર, મોબાઇલ નંબર. ૧, પોરબદર, પ્રા.આ.કે. બખરલા. ડો પિયુષ વાજા ડો. નવજીત ભાલીયા. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર બખરલા, ૦ર૮૬-રર૭૭ર૩૪ ...
 8. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો - ભરૂચ

  bharuchdp.gujarat.gov.in/.../prathmik-arogiy-kendaro.htm
  6 ઑક્ટો 2012 – મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાપ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો ... પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો. ભરૂચ જીલ્લામાં તાલુકા મુજબ કાર્યાન્વિત પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોની (પી.એચ.સ.) સંખ્ય નીચે મુજબ છે.
 9. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો

  mehsanadp.gujarat.gov.in/.../prathmik-arogyakendro.htm
  1 નવે 2012 – અ.નં, તાલુકાનું નામ, બ્લોક કચેરી/પ્રા.આ.કે.નું નામ, અધિકારીશ્રીનું નામ, ૨હેઠાણનું સ૨નામું, મોબાઈલ નંબ૨, ઓફિસ. ૧, મહેસાણા, બ્લોક કચેરીમહેસાણા, ર્ડા.આઈ.આ૨.સોલંકી, ૧૦,ચંદ્રલોક બંગલોઝ, પ્રજા૫તીવાડી સામે,મહેસાણા ...
 10. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર દેહરી

  wikimapia.org › WorldIndiaMaharashtraDahanu
  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર દેહરી ... ... પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર દેહરી. India / Maharashtra / Dahanu / GUJARAT. World / India / Maharashtra / Dahanu / India / Gujarat / Valsad. healthcare (en), hospital (en), first aid station (en). પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર દેહરી ...